bgbg
swoosh

GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Contactgegevens

 
Deze website en bijbehorende domeinnamen zijn eigendom van;
InBev Nederland N.V.
Adres: Ceresstraat 1, Postbus 3212, 4800 MA  Breda
Telefoonnummer: +31(0)76 525 2424
E-mail adres: [email protected]
KvK-nummer: 20080399
BTW-nummer: NL001337944B01,
ten behoeve van het biermerk Jupiler, hierna ook wel te noemen 'Jupiler'. 

2. Voorwaarden

 
Door deze website te bezoeken en te gebruiken verklaar je je akkoord met de volgende voorwaarden. Kun je niet instemmen met de voorwaarden, gebruik deze website dan niet. Deze website is slechts bestemd voor bezoekers vanaf 18 jaar. Je verklaart hierbij dat je 18 jaar of ouder bent. Deze Jupiler website is bestemd voor persoonlijk gebruik door particuliere consumenten.

3. Toepasselijk recht

Door deze website te bezoeken accepteer je dat op de Jupiler website het Nederlands recht van toepassing is. Je accepteert dat alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland, met dien verstande dat in arrondissementsrechtbankzaken de rechtbank te Breda in ieder geval bevoegd is.

4. Aansprakelijkheid Jupiler

Jupiler stelt de inhoud van deze site met grote zorgvuldigheid samen. Jupiler geeft echter geen garanties voor de inhoud van de informatie en de actualiteit en correctheid daarvan. Jupiler is niet aansprakelijk voor de eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. Jupiler is niet aansprakelijk voor informatie die door derden, waaronder begrepen bezoekers, aan Jupiler ter beschikking is gesteld voor vermelding op deze website. Jupiler is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door onbeschikbaarheid of onbereikbaarheid van de website en het gebruiken van de website waaronder begrepen onjuiste gegevensverwerkingen.

5. Eigen risico

Door het bezoeken van deze website accepteer je dat gebruik van deze website voor eigen risico is. Geen van de partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen van de website kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en indirecte schade, gevolgschade en andere schade welke kunnen ontstaan door een al dan niet mogelijke toegang, gebruik, browsen en het downloaden van materiaal van deze website, veroorzaakt door virussen, bugs, menselijke of technische fouten, gebreken aan hardware, software of netwerk, of andere gebreken of vertragingen in netwerkverbindingen of gegevensoverdracht. Het downloaden, ook indien uitdrukkelijk toegestaan en mogelijk gemaakt op de website, is voor eigen risico.

6. Onrechtmatige teksten

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om teksten op deze site te plaatsen van pornografische, obscene, profane, lasterlijke, bedreigende, onrechtmatige aard of andere teksten die in strijd zijn met enige wet- en regelgeving, of die kunnen aanzetten tot onrechtmatig gedrag welke tot strafrechtelijke of civiele aansprakelijkheid kan leiden. Het promoten van excessief of onverantwoordelijk gebruik van alcoholhoudende drank of drankgebruik door minderjarigen is niet toegestaan.
Ondanks dat Jupiler betrokken is in het ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen van de website en de door derden op de site geplaatste teksten of andere materialen kan inzien en monitoren, accepteert Jupiler geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor claims met betrekking tot de inhoud van de teksten of materialen van derden. Jupiler behoudt zich het recht voor de door derden op de site geplaatste teksten te allen tijde te verwijderen.

7. Gebruik informatie door Jupiler

Door deze website te bezoeken accepteer je dat de informatie die door jou op de website is geplaatst, niet behandeld zal worden als vertrouwelijk of eigendom. Je accepteert tevens dat ideeën, concepten, ontwerpen en andere informatie die je op de website plaatst te allen tijde door Jupiler mag worden gebruikt, zonder dat je hieraan enige rechten kunt ontlenen.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Dit is een internet site van Jupiler / InBev Nederland N.V./Anheuser-Busch InBev NV/SA (hierna tezamen ‘AB InBev’). Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, berusten bij AB InBev of bij derden die AB InBev een licentie hebben verstrekt. Je erkent en stemt ermee in dat het uitdrukkelijk is verboden om materialen, zoals beeldmerken en logos, audio -en videomaterialen, banners, teksten en de structuur en indeling evenals de broncode van deze site te wijzigen, te verveelvoudigen en te hergebruiken, al dan niet voor commerciële doeleinden, waaronder begrepen het exploiteren van eigen internetpagina's, behalve in het geval het uitdrukkelijk is vermeld op de website en mogelijk is gemaakt door AB InBev vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend. AB InBev zal haar intellectuele eigendomsrechten met al haar toekomende rechtsmiddelen in rechte handhaven en afdwingen.

9. Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van AB InBev, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van AB InBev is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

10. Privacy

Indien je op de Jupiler website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden je aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat je ons deze gegevens verstrekt.

11. Hyperlinks

Deze website bevat links naar internet sites die door derden worden aangeboden en beheerst, en waarover Jupiler geen controle uitoefent. De links impliceren niet, direct of indirect, dat Jupiler de inhoud van de door derden beheerste sites heeft overzien of goedgekeurd of dat er associaties of sponsoringrelaties bestaan tussen Jupiler en derden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Jupiler is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van websites waartoe bezichtiging via links op websites van of naar Jupiler dan wel AB InBev Nederland N.V. mogelijk zijn gemaakt. Het gebruiken van links vindt plaats op eigen risico.

12. Contact

Indien je een vraag of een klacht heeft over deze website, neem dan contact op met:
 
InBev Nederland N.V.
Adres: Ceresstraat 1, Postbus 3212, 4800 MA  Breda
Telefoonnummer: 
E-mail adres: [email protected]
 
Consumententelefoon:
+31(0)76 525 2424 (gratis) 
13. Wijzigingen
 
Jupiler behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen wanneer zij dit noodzakelijk acht, zonder daarvoor enige voorafgaande waarschuwing te plaatsen. Door deze site te bezoeken, accepteer je dat je gebonden bent aan de herziene voorwaarden. Jupiler raadt je derhalve aan regelmatig de voorwaarden te lezen.
 

Anheuser-Busch InBev © 2019